fb_logo

PRAVIDLA A PODMÍNKY MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

„Vánoční kampaň Energizer & Tajný život mazlíčků” (angl. The Secret Life of Pets)

Článek 1

Definice

1. Pravidla a podmínky – tato pravidla a podmínky Marketingové soutěže nazvané: „Vánoční kampaň Energizer & Tajný život mazlíčků“ (angl. The Secret Life ofPets)

2. Marketingová soutěž – promo akce zorganizovaná a probíhající podle pravidel uvedených v těchto Pravidlech apodmínkách

3. Pořadatel – Energizer Group Polska Sp. z o.o., společnost se sídlem v Polsku, ul. Postępu 21A, 02-676 Varšava, zapsaná u Oblastního soudu pro hlavní město Varšava, 12. Obchodní divizi Národního soudu, pod číslem: 0000046358, se základním kapitálem ve výši 17.262.650,00 PLN, NIP:782-10-03-032

4. Administrátor – Plej Sp. z o.o., společnost se sídlem v Polsku, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02- 951 Varšava, zapsaná u Oblastního soudu pro hlavní město Varšava, 12. Obchodní divizi Národního soudu, pod číslem: 0000338644, se základním kapitálem ve výši 50.000,00 PLN, NIP:113-277-83-98

5. Soutěžící – fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, Polské republiky, Slovenské republiky nebo Maďarska, která si přečetla Pravidla a podmínky a souhlasila s nimi, která není zaměstnancem Pořadatele, Organizátora, ani s nimi na základě soukromoprávních smluv propojených osob, ani členem jejich nejbližší rodiny. Členové nejbližší rodiny sestávají z: potomků, předků, sourozenců, manželů amanželek.

6. Propagační produkty – balení baterií: AA Energizer® Max (4 kusy), AAA Energizer® Max (4 kusy), Energizer® Alkaline AA (4 kusy), Energizer® Alkaline AAA (4 kusy) s propagačním letákem obsahujícím informace o Marketingové soutěži „Vánoční kampaň Energizer & Tajný život mazlíčků“ (angl. The Secret Life ofPets)

7. Propagační letáky – letáky přiložené k Propagačnímproduktům

8. Ceny – plyšová zvířata znázorňující postavy z filmu „Tajný život mazlíčků”: 50.000 kusů; hrubá tržní cena jednoho plyšového zvířete je 35PLN.
9. Doba trvání Marketingové soutěže – od 1. října 2016 00:01 do 15 ledna 201723:59.

Článek 2

Pravidla Marketingové soutěže

1. Soutěžící se může zapojit do Marketingové soutěže tak, že v průběhu Doby trvání Marketingové soutěže zašle Administrátorovi na adresu: Plej Sp. z o.o., ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Varšava, Polsko, přihlášku obsahující:

a) 2 Propagační letáky obsažené uvnitř balení Propagačních produktů,

b) následující údaje o Soutěžícím: jméno, příjmení, poštovní adresa (podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 Pravidel apodmínek)

2. Přihlášky, kterou budou nečitelné nebo které nebudou obsahovat údaje uvedené v článku 2

(1) nebudou brány v potaz.

3. Ceny budou uděleny Soutěžícím, jejichž přihlášky budou mezi 50.000 prvními přihláškami, které splňují podmínky uvedené v článku 2 (1) Pravidel a podmínek. V případě, že budou dvě anebo více přihlášek doručeny současně, pak přednost získá ta přihláška, která byla dříve odeslána (podle poštovního razítka). V případě, že se ukáže jako nemožné rozhodnout o přednosti přihlášky na základě výše uvedeného pravidla, pak budou Ceny uděleny na základě abecedního pořadí příjmení Soutěžících, kteří své přihlášky odeslali ve stejném dni.

4. V případě, že dojde k vyčerpání zásoby Cen 15. lednem 2017, pak bude Marketingová soutěž ukončena a nebudou rozdávány žádné další ceny. Pořadatel oznámí ukončení Marketingové soutěže na webu:www.energizer.eu/pets.

5. Ukáže-li se, že rozeslání Cen je nemožné, a to z důvodů mimo kontrolu Pořadatele, pak Soutěžící obdrží 2 balení Energizer® Alkaline Power baterií (obsahující 4 baterie) s doporučenou hrubou maloobchodní cenou 10,99 PLN, a to za předpokladu, že přihlášky takových Soutěžících by zakládaly právo Soutěžících na Cenu podle těchto Pravidel a podmínek, tj. pokud byly mezi 50.000 prvními přihláškami splňujícími podmínky uvedené v článku 2 (1) Pravidel a podmínek. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat výplatu ekvivalentu hodnoty Cen anebo balení baterií zmiňovaných v tomto článku vhotovosti.

6. Ceny a balení baterek zmiňované v článku 2 (5) Pravidel a podmínek budou odeslány Soutěžícím do 45 dnů ode dne doručení přihlášky zmiňované v článku 2 (1) Pravidel a podmínek.

7. Níže jsou uvedeny informace týkající se osvobození od daně z příjmu fyzických osob:

a) co se týká Polska, tak ceny a balení baterek zmiňované v článku 2 (5) Pravidel a podmínek jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, které nevykonávají podnikatelskou činnost, a to dle § 21 odst. 1 bod 68 polského zákona o dani z příjmu fyzických osob (Dz.U.2012.361 ve znění pozdějších předpisů), jako ceny z marketingových soutěží,

b) co se týká České republiky, tak ceny a balení baterek zmiňované v článku 2 (5) Pravidel a podmínek jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, které nevykonávají podnikatelskou činnost, a to dle § 4 odst. 1 písm. f, bod 3 zákona č.586/1992 Sb., český zákon o dani z příjmu, jako ceny z reklamních a marketingových soutěží,

c) co se týká Maďarska, tak ceny a balení baterek zmiňované v článku 2 (5) Pravidel a podmínek jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, které nevykonávají podnikatelskou činnost, a to dle Přílohy č. 1, bodu 8.14 maďarského zákona o dani z příjmu, jako plnění z obchodní praktiky s reklamním účelem,

d) co se týká Slovenska, tak ceny a balení baterek zmiňované v článku 2 (5) Pravidel a podmínek jsou vyňaty z daně z příjmu fyzických osob, a to podle § 9 odst. 2 písm. m)
2. slovenského zákona o dani z příjmu (zákon č. 595/2003), jako ceny z marketingových soutěží.

Článek 3

Osobní údaje

1. Správce osobních údajů Soutěžících, společnost Energizer Group Polska Sp. z o.o., se sídlem v Polsku, ul. Postępu 21A, 02-676 Varšava, pověřil společnost: Plej Sp. z o.o., se sídlem v Polsku, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Varšava, zpracováním osobních údajů za účelem realizace Marketingové soutěže v souladu s § 31 polského zákona o ochraně osobních údajů (Dz.U.2016.922 ve znění pozdějších předpisů). Soutěžící bere na vědomí, že předává své osobní údaje společnosti se sídlem v Polsku, tedy, že předává své osobní údaje do Polska, kde budou jeho osobní údaje zpracovány v souladu s pravidly a podmínkami a že Soutěžitel k takovému zacházení dává souhlas tím, že se zúčastní Marketingové soutěže.

2. Poskytnutí osobních údajů uváděných v čl. 2 (1) Pravidel a podmínek je předpokladem účasti v Marketingové soutěži.

3. Osobní údaje Soutěžících budou zpracovány výlučně za účely souvisejícími s Marketingovou soutěží, tj. doručení Cen a řešení stížností týkajících se Marketingové soutěže. Po ukončení výše uvedených úkonů budou veškeré osobní údaje neprodleně smazány.

4. Soutěžící mají právo na přístup k jejich osobním údajům, opravu a vymazání jejich osobních údajů.

Článek 4

Pravidla pro podávání stížností

1. Soutěžící má právo podat ve věci Marketingové soutěže stížnost, a to až do 15. března2017.

2. Stížnosti budou vyřizovány Administrátorem. Administrátor bude vyřizovat pouze písemné stížnosti zaslané na adresu: Plej Sp. z o.o., se sídlem ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Varšava, Polsko. Stížnost musí obsahovat: jméno, příjmení, přesnou adresu Soutěžícího, důvod pro podání stížnosti, a to včetně odůvodnění.

3. Stížnost bude vyřízena do 14 dnů počítáno ode dne jejíhodoručení.

4. Jakékoliv spory vyplývající z plnění povinností souvisejících s Marketingovou soutěží budou řešeny příslušným obecnýmsoudem.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Úplné znění Pravidel a podmínek je dostupné k nahlédnutí v sídle Administrátora a na webových stránkách: www.energizer.eu/pets, a to v češtině, polštině, slovenštině a maďarštině.

2. Účastí v Marketingové soutěži Soutěžící projevuje svůj souhlas s Pravidly apodmínkami.

3. Pořadatel činí veřejný příslib odměny ve smyslu § 919 a násl. polského občanského zákoníku (Dz.U.1964.16.93 ve znění pozdějších předpisů).

4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto Pravidel a podmínek v průběhu Doby trvání Marketingové soutěže za předpokladu, že taková změna nezbaví Soutěžící žádných práv nabytých na základě těchto Pravidel a podmínek. Veškeré případné změny budou učiněny ve formě dodatku k těmto Pravidlům a podmínkám s příslušným datem a číslem; dodatky budou dostupné k nahlédnutí v sídle Administrátora a na webových stránkách: www.energizer.eu/pets.

5. Pravidla a podmínky podléhají polskému právu; nicméně volba práva nezbavuje spotřebitele se sídlem v České republice, Maďarsku nebo Slovensku ochrany, která je jim přiznávána dle příslušných zákonů.

Dodatek číslo 1 ke smlouvě ze dne 14.11.2016

PRAVIDLA A PODMÍNKY MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

„Vánoční kampaň Energizer & Tajný život mazlíčků”

(angl. The Secret Life of Pets)

Tento dodatek (dále jen Dodatek) uvádí v platnost následující změny k PRAVIDLŮM PROMOČNÍ AKCE “Vánoční akce Energizer & Tajný život mazlíčků (angl. The Secret Life of Pets) (dále jen Pravidla)

  1. Mění se obsah § 2 odstavec 6 Pravidel a to tím způsobem, že jeho znění bude nahrazeno následovně:
    Ceny a balení baterek zmiňované v článku 2 (5) Pravidel a podmínek budou odeslány Soutěžícím do 60 dnů ode dne doručení přihlášky zmiňované v článku 2 (1) Pravidel a podmínek.
  1. Všechna ostatní ustanovení Pravidel   zůstávají i nadále v platnosti.