fb_logo

informacja o polityce prywatności

Data wejścia w życie: 1 września 2017 r.

Firma Energizer Trading Limited (zwana dalej „Firmą”) szanuje prywatność Użytkownika i opracowała niniejszą informację o polityce prywatności w celu wyjaśnienia, w jaki sposób przetwarza dane osobowe Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z witryny www.energizermovies2.com (zwanej dalej „Witryną”) oraz z udziałem Użytkownika w jakiejkolwiek promocji opisanej w Witrynie (zwanej dalej „Promocją”).
Należy uważnie zapoznać się z niniejszą informacją. Odwiedzając Witrynę oraz biorąc udział w Promocji, Użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej informacji, a także na warunki korzystania z Witryny.

DANE OSOBOWE ZBIERANE PRZEZ FIRMĘ OD UŻYTKOWNIKA

Firma będzie gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

 1. Dane przekazywane Firmie przez Użytkownika.Firma zbiera dane dotyczące Użytkownika, które Użytkownik przekazuje, wypełniając formularze w Witrynie lub prowadząc z przedstawicielami Firmy rozmowę telefoniczną bądź korespondencję e-mail lub w inny sposób. Obejmuje to dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Witrynie, uczestnictwa w jakiejkolwiek Promocji oraz w momencie zgłoszenia problemu ze Witryną. Dane przekazywane przez Użytkownika mogą obejmować jego imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania oraz informacje dotyczące zakupu produktów firmy Energizer. Firma może również automatycznie zbierać numer telefonu Użytkownika, kiedy dzwoni on do Firmy z zapytaniami skierowanymi do działu obsługi klienta.
 2. Dane dotyczące Użytkownika gromadzone przez Firmę.Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, Firma może automatycznie gromadzić następujące dane:
 3. dane techniczne, takie jak adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem, dane dotyczące lokalizacji, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, język i system operacyjny; oraz
 4. dane dotyczące wizyty Użytkownika, takie jak adresy URL (Uniform Resource Locators), ścieżka Użytkownika kierująca do i z Witryny, ścieżka w Witrynie (w tym daty oraz godziny), zasoby wyświetlone lub wyszukiwane przez Użytkownika, czas odpowiedzi stron, długość wizyty na określonych stronach oraz dane dotyczące interakcji stron.

SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Firma korzysta z danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz gromadzonych danych dotyczących Użytkownika w następujących celach:

 1. obsługi Witryny i Promocji oraz do użytku wewnętrznego, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, przeprowadzania testów, badań, do celów statystycznych i związanych z ankietami;
 2. w ramach działań Firmy ukierunkowanych na zabezpieczenie Witryny;
 3. przekazania Użytkownikowi informacji, produktów oraz usług, o które Użytkownik prosi Firmę;
 4. komunikacji z Użytkownikiem do celów informacyjnych i operacyjnych, takich jak zarządzanie kontem, obsługa klienta oraz obsługa systemu;
 5. przeprowadzenia analizy, która pomaga Firmie opracowywać produkty, usługi i systemy; oraz
 6. wywiązania się ze zobowiązań prawnych i umownych wobec Użytkownika.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Firma nie będzie wypożyczać ani sprzedawać danych osobowych Użytkownika ani udostępniać ich stronom trzecim z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej informacji.

Firma może udostępniać dane osobowe Użytkownika:

 1. każdemu członkowi grupy Firmy, co oznacza spółki zależne, spółkę dominującą oraz jej spółki zależne zgodnie z definicją w części 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach (UK Companies Act) z 2006 roku;
 2. partnerom biznesowym, agentom, usługodawcom lub podwykonawcom, którzy współpracują z Firmą w celu zapewnienia działania i obsługi Witryny oraz Promocji, a także
  Firma może również udostępniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim:
 3. w przypadku, gdy Firma sprzeda lub kupi jakiekolwiek przedsiębiorstwo lub aktywa — w takiej sytuacji Firma ujawni dane osobowe Użytkownika potencjalnym sprzedającym lub kupującym takie przedsiębiorstwo lub aktywa;
 4. jeśli firma Energizer Trading Limited lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią — w takiej sytuacji gromadzone przez Firmę dane osobowe dotyczące jej klientów będą stanowiły część przenoszonych aktywów;
 5. jeśli Firma ma obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych Użytkownika w celu przestrzegania jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu egzekwowania warunków korzystania ze Witryny lub innych porozumień; oraz
 6. w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Energizer Trading Limited, jej klientów lub innych podmiotów — dotyczy to wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych, oszustwu lub innej niezgodnej z prawem czynności.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe zbierane przez Firmę od Użytkownika mogą być przesyłane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) oraz być w takich krajach przechowywane, w tym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, których przepisy prawa dotyczące ochrony danych mogą nie mieć tak ochronnego charakteru jak te w EOG. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje na rzecz Firmy lub jednego z jej partnerów biznesowych, agentów, usługodawców lub podwykonawców. Dotyczy to personelu zaangażowanego między innymi w obsługę klienta, Witryny i Promocji. Przesyłając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo danych osobowych jest istotne dla Firmy. Firma wdrożyła szereg zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika, aby chronić Firmę przed nieupoważnionym dostępem. Obejmuje to użycie protokołu Transport Layer Security (TLS) do szyfrowania danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny. Internet nie jest jednak całkowicie bezpieczny i Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Użytkownik przekazuje Firmie wszelkie swoje dane osobowe na własne ryzyko.

INNE WITRYNY INTERNETOWE

Niniejsza informacja dotyczy tylko tej Witryny. Aby zapoznać się z informacją dotyczącą praktyk związanych z prywatnością, które odnoszą się do innych witryn internetowych obsługiwanych przez grupę kapitałową Energizer, należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi prywatności, które znajdują się w tych witrynach.

Witryna może zawierać łącza odsyłające do lub z innych witryn internetowych lub usług nieobsługiwanych przez Firmę, takich jak serwisy społecznościowe oraz witryny internetowe organizacji, które są partnerami Firmy w związku z Promocją. Jeśli Użytkownik kliknie łącze lub zostanie automatycznie przekierowany do łącza, korzystając z Witryny do celów Promocji, do jakichkolwiek tych witryn internetowych lub usług, należy pamiętać, że mają one własne zasady dotyczące prywatności i Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, w jaki sposób te witryny internetowe i usługi obsługują dane Użytkownika, ani za ich zasady dotyczące prywatności. Należy zapoznać się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn internetowych lub usług.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Firma świadomie nie gromadzi, nie utrzymuje ani nie wykorzystuje danych osobowych dzieci poniżej 18. roku życia, a żadna część Witryny nie jest kierowana do dzieci poniżej 18. roku życia. Jeśli Użytkownik dowie się, że jego dziecko przekazało Firmie dane osobowe bez jego zgody, może powiadomić nas pod adresem privacy@energizer.com

DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych może zezwalać Użytkownikowi na uzyskanie dostępu do przechowywanych przez Firmę danych osobowych dotyczących Użytkownika. Aby poprosić o taki dostęp, należy wysłać wniosek na adres privacy@energizer.com. W sytuacjach dozwolonych przez prawo Firma może naliczyć uzasadnioną opłatę w celu pokrycia kosztów poniesionych w związku ze spełnieniem takich próśb.

ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI
Firma może okresowo zmieniać niniejszą informację o polityce prywatności. Firma powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach wprowadzonych w niniejszej informacji o polityce prywatności, publikując zmiany na niniejszej stronie, i w stosownych przypadkach wysyłając wiadomość e-mail do Użytkownika. Informacje należy często sprawdzać, aby być na bieżąco z aktualizacjami lub zmianami w niniejszej informacji o polityce prywatności.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ

Administratorem danych osobowych Użytkownika do celów prawa o ochronie danych obowiązującego w Unii Europejskiej jest:
Energizer Trading Limited
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP13 6DG
Wielka Brytania
Pytania, komentarze oraz prośby dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności można wysyłać na powyższy adres (Attention: privacy@energizer.com).