fb_logo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

Akcja Świąteczna Energizer & Sekretne życie zwierzaków domowych (ang. The Secret Life of Pets) ”

§ 1

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży premiowej pt. „Akcja Świąteczna Energizer & Sekretne życie zwierzaków domowych (ang. The Secret Life of Pets)”

2. Sprzedaż premiowa – akcja promocyjna organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w Regulaminie

3. Organizator – spółka Energizer Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce w Warszawie, ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000046358 o kapitale zakładowym 17.262.650 zł, NIP: 782-10-03-032

4. Administrator – spółka Plej Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce w Warszawie, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000338644 o kapitale zakładowym 50.000 zł, NIP: 113-277-83-98

5. Uczestnik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Rzeczpospolitej Polskiej albo Węgier, która zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść, niebędąca pracownikiem Organizatora oraz Administratora ani osoby współdziałające z tymi podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych, a także nie będąca członkiem ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Produkty promocyjne – opakowania baterii AA Energizer® Max (4 sztuki) , AAA Energizer® Max (4 sztuki), Energizer® Alkaline AA (4 sztuki), Energizer® Alkaline AAA (4 sztuki) z ulotkami promocyjnymi informującymi o Sprzedaży Premiowej pt. „Akcja Świąteczna Energizer & Sekretne życie zwierzaków domowych (ang. The Secret Life of Pets)”

7. Ulotki promocyjne – ulotki zawarte w Produktach promocyjnych

8. Nagrody – maskotki przedstawiające bohaterów filmu „Sekretne życie zwierzaków domowych” (ang. The Secret Life of Pets): 50.000 sztuk; wartość rynkowa jednej maskotki wynosi 35 złotych brutto.

9. Okres promocji – od godziny 00.01 dnia 1 października 2016 roku do godz. 23.59 do dnia 15 stycznia 2017 roku.

§ 2

Zasady Sprzedaży Premiowej

1. W celu wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej Uczestnik powinien w okresie trwania Okresu promocji (decyduje data stempla pocztowego) przesłać na następujący adres Administratora: Plej Sp. z o.o., ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa zgłoszenie zawierające:

a) 2 Promocyjne ulotki znajdujące się w opakowaniach Produktów promocyjnych,

b) następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres pocztowy, podpis oraz datę, (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu)

2. Zgłoszenia nieczytelne lub niezawierające wszystkich danych, o których jest mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu nie będą uwzględniane.

3. Nagrody będą wydawane Uczestnikom, których zgłoszenie było jednym z pierwszych 50.000 zgłoszeń spełniających warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu. W przypadku jednoczesnego wpłynięcie dwóch lub większej ilości zgłoszeń pierwszeństwo będą miały zgłoszenia wcześniej nadane (decyduje data stempla pocztowego). W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcie na powyższej podstawie Nagrody będą przyznawane według kolejności alfabetycznej nazwisk Uczestników zgłoszeń nadanych w tej samej dacie.

4. W przypadku wyczerpania zapasu Nagród przed dniem 15 stycznia 2017 roku Sprzedaż Premiowa ulega zakończeniu i nie będą wydawane żadne dodatkowe nagrody. Organizator poinformuje o fakcie zakończenie Sprzedaży Premiowej na stronie internetowej www.energizer.eu/pets.

5. W przypadku braku możliwości wydania Nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora Uczestnik otrzyma 2 opakowania baterii Energizer® Alkaline Power (zawierające 4 sztuki baterii ) o wartości rekomendowanej 10,99 złotych brutto, pod warunkiem, iż dokonane przez niego zgłoszenie uprawniałoby go do odbioru Nagrody zgodnie z Regulaminem, a więc było jednym z pierwszych 50.000 zgłoszeń spełniających warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu.

6. Nagrody oraz opakowania baterii, o których mowa § 2 ust. 5 Regulaminu, będą przesyłane do Uczestników najpóźniej w terminie 45 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

7. Nagrody oraz opakowania baterii, o których mowa § 2 ust. 5 Regulaminu, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody związane ze sprzedażą premiową.

§ 3

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Energizer Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce w Warszawie, ul. Postępu 21A, 02-676 Warszawa, który dla celów prowadzenia Sprzedaży premiowej powierzył Administratorowi (Plej Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce w Warszawie, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa) przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu jest konieczne do wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celach związanych z realizacją Sprzedaży premiowej, tj. w celu doręczenia Nagród oraz rozpatrywania postępowania reklamacyjnego. Po dokonania powyższych czynności dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.

§ 4

Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji do dnia 15 marca 2017 roku.

2. Reklamacje rozpatruje Administrator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej przesłane na adres Plej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Sprzedażą Premiową będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Pełna treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej www.energizer.eu/pets

2. Wzięcie udziału w Sprzedaży premiowej oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.

3. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, które będą dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej www.energizer.eu/pets.

5. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko Uczestnika:
……………………………
Adres, na który ma zostać wysłana nagroda:
ulica:
Nr domu …………………………………. Nr mieszkania
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:

……………………………………
czytelny podpis i data

Aneks nr 1 z dnia 14 listopada 2016 roku do

REGULAMINU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

„Akcja Świąteczna Energizer & Sekretne życie zwierzaków domowych
(ang. The Secret Life of Pets)”

Niniejszy aneks (zwany dalej Aneksem) wprowadza następujące zmiany do REGULAMINU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Akcja Świąteczna Energizer & Sekretne życie zwierzaków domowych
(ang. The Secret Life of Pets)” (zwanego dalej Regulaminem)

  1. Zmienia się treść 2 ust. 6 Regulaminu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

    „Nagrody oraz opakowania baterii, o których mowa § 2 ust. 5 Regulaminu, będą przesyłane do Uczestników najpóźniej w terminie 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.”

  1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.