fb_logo

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ KAMPANE

“Vianočná kampaň Energizer & Tajný život maznáčikov“ (AJ – The Secret Life of Pets)

Prvá časť

Základné pojmy

1. Pravidlá spotrebiteľskej kampane – tieto pravidlá spotrebiteľskej kampane nazvanej
„Vianočná kampaň Energizer & Tajný život maznáčikov (AJ – The Secret Life of Pets)“.

2. Spotrebiteľská kampane – reklamná kampaň organizovaná a vykonávaná na základe pravidiel uvedených v Pravidlách spotrebiteľskej kampane.

3. Organizátor – obchodná spoločnosť Energizer Group Polska Sp. Z o.o., so sídlom ul. Postępu 21A, 02-676 Varšava, Poľsko, registrovaná na Okresnom súde pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 12. obchodný oddiel Národného súdneho registra s registračným číslom 0000046358, so základným imaním vo výške 17 262 650,00 PLN, NIP: 782-10-03-032.

4. Prevádzkovateľ – obchodná spoločnosť Plej Sp. Z o.o., so sídlom ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Varšava, Poľsko, registrovaná na Okresnom súde pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 12. obchodný oddiel Národného súdneho registra s registračným číslom 0000338644, so základným imaním vo výške 50 000,00 PLN, NIP: 113-277-83-98.

5. Účastník – fyzická osoba staršia ako 18 rokov s obvyklým pobytom na území Českej republiky, Poľska, Slovenska alebo Maďarska, ktorá prečítala a súhlasila s Pravidlami spotrebiteľskej kampane. Účastníkom nemôže byť zamestnanec Organizátora alebo Prevádzkovateľa alebo strán pridružených k nim na základe zmlúv podľa súkromného práva alebo blízke osoby tohto zamestnanca. Medzi blízke osoby patria priami predkovia a priami potomkovia, súrodenci a manžel alebo manželka.

6. Propagačné produkty – balenia batérií: AA Energizer® Max (4 kusy), AAA Energizer® Max (4 kusy), Energizer® Alkaline AA (4 kusy), Energizer® Alkaline AAA (4 kusy) s reklamnými letákmi obsahujúcimi informácie o Spotrebiteľskej kampani „Vianočná kampaň Energizer & Tajný život maznáčikov (AJ – The Secret Life ofPets)“.

7. Reklamné letáky – letáky priložené k Propagačným produktom.

8. Ceny – plyšové zvieratá zobrazujúce postavy z filmu Tajný život maznáčikov. Počet kusov: 50 000. Hrubá trhová hodnota jedného kusu: 35PLN.

9. Dĺžka trvania reklamnej kampane – od 01.10.2016 00:01 do 15.1.201723:59.

Druhá časť

Pravidlá spotrebiteľskej kampane

1. Účastník, ktorý sa chce zúčastniť na spotrebiteľskej kampani, musí počas trvania reklamnej kampane poslať na adresu Prevádzkovateľa : Plej Sp. z o.o., ul. Chorągwi Pancernej 43, 02- 951 Warszawa, Poľsko, prihlášku obsahujúcu:

a) 2 reklamné letáky obsiahnuté vnútri balení Propagačných produktov,

b) nasledujúce údaje účastníka: meno, priezvisko, adresa bydliska (v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe 1 Pravidiel spotrebiteľskej kampane)

2. Prihlášky, ktoré sú nečitateľné alebo ktoré neobsahujú všetky požadované údaje podľa bodu 1 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane, sú neplatné.

3. Ceny budú poskytnuté účastníkom, ktorých prihlášky budú medzi prvými 50 000 prihláškami spĺňajúcimi podmienky stanovené v bode 1 druhej časti Podmienok
spotrebiteľskej kampane. V prípade, že budú dve alebo viac prihlášok doručených naraz, prednosť majú prihlášky odoslané skôr (podľa dátumu na pečiatke pošty). Ak nie je možné určiť výhercu týmto spôsobom, ceny sa rozdajú podľa abecedného poradia priezvisk účastníkov, ktorí odoslali prihlášku v ten istýdeň.

4. V prípade, že sa ceny minú pred 15.1.2017, Spotrebiteľská kampaň sa ukončí bez udelenia akýchkoľvek dodatočných cien. O prípadnom ukončení Spotrebiteľskej kampane informuje Organizátor na webovej stránkewww.energizer.eu/pets.

5. Ak nebude možné výhercom dodať ceny kvôli dôvodom, ktoré nezavinil Organizátor, účastníci obdržia dve balenia batérií Energizer® Alkaline Power (obsahujúce 4 batérie) s odporúčanou hrubou maloobchodnou cenou 10,99 PLN, za predpokladu, že by účastníci na základe zaslanej prihlášky mali nárok na ceny podľa týchto Pravidiel spotrebiteľskej kampane,
t.j. boli medzi prvými 50 000 prihláškami spĺňajúcimi podmienky stanovené v bode 1 druhej časti týchto Pravidiel spotrebiteľskej kampane. Účastníci nemajú právo žiadať peňažnú hotovosť rovnajúcu sa hodnote ceny alebo balení batérií uvedených v tejto časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane.

6. Ceny a balenia batérií uvedené v bode 5 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane budú odoslané účastníkom v priebehu 45 dní odo dňa prijatia prihlášky podľa bodu 1 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane.

7. Nižšie sú uvedené informácie týkajúce sa oslobodenia príjmu od povinnosti odviesť daň z príjmu fyzickýchosôb:

a) V Poľsku sú ceny a balenia batérií podľa bodu 5 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane oslobodené od povinnosti odviesť daň z príjmu fyzických osôb pre osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, podľa § 21 (1) (68) poľského zákona o dani z príjmu (Dz.U.2012.631) ako ceny vzťahujúce sa na spotrebiteľské súťaže,

b) V Českej republike sú ceny a balenia batérií podľa bodu 5 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane oslobodené od povinnosti odviesť daň z príjmu fyzické osoby, pre osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť podľa § 4 (1) (f) (3) zákona č. 586/1992 Sb., českého zákona o dani z príjmu ako ceny z reklamných súťaží.

c) V Maďarsku sú ceny a balenia batérií podľa bodu 5 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane oslobodené od povinnosti odviesť daň z príjmu fyzické osoby pre osoby uvedené v Tabuľke 1, bod 8.14 maďarského zákona o dani z príjmu, ako prospech s účelom obchodnej (reklamnej)politiky,

d) Na Slovensku sú ceny a balenia batérií podľa bodu 5 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane oslobodené od povinnosti odviesť daň z príjmu fyzické osoby podľa § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. slovenského zákona o dani z príjmu (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu) ako výhra z reklamnej súťaže.

Tretia

časť Osobné údaje

1. Prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom účastníkov je spoločnosť Energizer Group Polska Sp. Z o.o., so sídlom ul. Postępu 21A, 02-676 Varšava, Poľsko, ktorá poveruje Prevádzkovateľa (Plej Sp. Z o.o. spoločnosť so sídlom ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951

Varšava) spracovaním osobných údajov pre účely Spotrebiteľskej kampane podľa § 31 poľského zákona o ochrane osobných údajov (Dz.U.2016.922). Účastník súhlasí s odovzdaním jeho osobných údajov spoločnostiam so zapísaným sídlom v Poľsku, teda súhlasí s odovzdaním osobných údajov do Poľska, kde budú jeho osobné údaje spracované v súlade s Pravidlami spotrebiteľskej kampane, účastník svojou účasťou v Spotrebiteľskej kapmani vyjadruje svoj súhlas s takýmto nakladaním s jeho osobnými údajmi.

2. Poskytnutie osobných údajov podľa bodu 1 druhej časti týchto Pravidiel spotrebiteľskej kampane je nevyhnutné pre účasť v Spotrebiteľskej kampani.

3. Osobné údaje účastníkov budú použité výlučne na účely spojené so Spotrebiteľskou kampaňou, t.j. doručovanie cien, riešenie sťažností týkajúcich sa Spotrebiteľskej kampane. Po vykonaní vyššie uvedených úkonov budú všetky osobné údaje vymazané.

4. Účastníci majú právo na prístup, opravu a výmaz svojich osobných údajov.

Štvrtá časť
Pravidlá vybavovania sťažností

1. Účastník má právo podať sťažnosť týkajúcu sa Spotrebiteľskej kampane do 15. 03.2017.

2. Sťažnosti vybavuje Prevádzkovateľ. Prihliada sa len na sťažnosti podané písomne a odoslané na adresu spoločnosti Plej Sp. Z o.o. so sídlom ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Varšava, Poľsko. Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, presnú adresu účastníka a odôvodnenie sťažnosti.

3. Sťažnosť bude vybavená do 14 dní odo dňa jejprijatia.

4. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s výkonom záväzkov vzťahujúcich sa k Spotrebiteľskej kampani budú riešiť príslušné všeobecné súdy.

Piata časť

Záverečné ustanovenia

1. Úplné znenie Pravidiel spotrebiteľskej kampane je dostupné v sídle Prevádzkovateľa a na www.energizer.eu/pets v českom, poľskom, slovenskom a maďarskom jazyku.

2. Účasťou na Spotrebiteľskej kampani vyjadruje účastník súhlas s týmito Pravidlami spotrebiteľskej kampane.

3. Organizátor sa zaväzuje k verejnému prísľubu o odmene v zmysle § 919 a nasl. Poľského občianskeho zákonníka (Dz.U.1964.16.93 v znení neskorších predpisov).

4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia Pravidiel spotrebiteľskej kampane počas trvania Spotrebiteľskej kampane, zaväzujúc sa k tomu, že zmena nebude na ujmu práv účastníkov nadobudnutých podľa týchto Pravidiel spotrebiteľskej kampane. Všetky takéto zmeny budú mať formu dodatkov k Pravidlám spotrebiteľskej kampane s uvedením poradových čísel a dátumami, s tým, že dodatky budú prístupné v sídle Prevádzkovateľa a na www.energizer.eu/pets.

5. Pravidlá spotrebiteľskej kampane sa riadia poľským právom, táto voľba práva nezbavuje spotrebiteľov s obvyklým pobytom v Českej republike, Maďarsku a Slovenskej republike ochrany, ktorú im poskytujú právne predpisy štátu ich obvyklého pobytu.

Dodatok číslo 1 k zmluve zo dňa 14. novembra 2016

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ KAMPANE

“Vianočná kampaň Energizer & Tajný život maznáčikov“

(AJ – The Secret Life of Pets)

  1. Tento dodatok (ďalej len Dodatok) uvádza do účinnosti nasledujúce zmeny k PRAVIDLÁM PROMOČNEJ AKCIE “Vianočná akcia Energizer & Tajný život maznáčikov (angl. The Secret Life of Pets)” (ďalej len Pravidlá):Mení sa obsah §2 odsek 6 Pravidiel a to tým spôsobom, že jeho znenie bude nahradené nasledujúcim znením:Ceny a balenia batérií uvedené v bode 5 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane budú odoslané účastníkom v priebehu 60 dní odo dňa prijatia prihlášky podľa bodu 1 druhej časti Pravidiel spotrebiteľskej kampane.
  1. Všetky ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú ajnaďalej v platnosti.