fb_logo

AANVAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Energizer Holdings, Inc. en haar dochterondernemingen en filialen (“Energizer”) bezitten, maakt gebruik van de site en onderhoudenze (de “Site”). Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”), evenals alle relevante wetten. Door deze website te bezoeken en te browsen accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, deze Algemene Voorwaarden en erkent u dat andere afspraken met betrekking tot het gebruik van deze Site tussen u en Energizer kunnen worden vervangen, zonder kracht of effect.

Handelsmerken, auteursrechten en eigendomsrechten
U moet ervan uitgaan dat alle productnamen die op deze site worden weergegeven, of het nu inhet groot, cursief of met het handelsmerk staat, handelsmerken, logo’s en servicemerken (collectief de “handelsmerken”) van Energizer zijn. Niets op de Site zou moeten worden opgevat als, impliciet, iets anders of anderszins, een licentie of het recht geven om een handelsmerk te gebruiken dat op de Site wordt weergegeven zonder de schriftelijke toestemming van de merkhouder. Uw misbruik van de handelsmerken die op de Site worden weergegeven of enige andere inhoud op de Site is strikt verboden. Deze site kan ook het volgende bevatten of ernaar refereren: patenten, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Energizer en onze partners bevatten. Geen enkele soort vergunning voor gebruik van dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Energizer of onze partners wordt aan u toegekend. Energizer zal haar intellectuele eigendomsrechten agressief zal afdwingen tot de volledige omvang van de wet, met inbegrip van het zoeken naar strafrechtelijke vervolging waar toegestaan.

U mag de Site vrijblijvend doorbladeren, maar u mag alleen toegang tot, downloaden of gebruiken van deze Site, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video (de “Informatie”) voor uw eigen niet-commercieel gebruik. U mag de informatie niet voor commerciële doeleinden distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, herposten of gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van Energizer. U moet elke auteursrechtelijke kennisgeving of andere eigendomsrechtenverklaring behouden die in de informatie die u downloadt en reproduceert staat. Tenzij anders toegestaan in deze paragraaf, garandeert noch verklaart Energizer dat uw gebruik van materiaal op de site nooit de rechten van derden die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij Energizer zal schenden. Met uitzondering van de voorafgaande beperkte machtiging, wordt geen vergunning of recht in de Informatie, of enig auteursrecht van Energizer of van een andere partij, verleend of toegekend.

Gebruik van informatie en de site

Hoewel Energizer redelijke inspanningen gebruikt om accurate en actuele informatie op de Site te bevatten, kunnen de informatie onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Energizer geeft geen garanties of representaties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan en uw gebruik van en browsen op de Site is op uw eigen risico. Energizer aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Site.

Energizer behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan brengen aan de Informatie, en op de producten en programma’s die in dergelijke informatie worden beschreven, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. ALLE INFORMATIE IS “ZOALS HET IS.” ENERGIZER LEVERT GEEN GARANTIE OVER DE VOLLEDIGHEID OF JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE SITE OF DE MOGELIJKE TOEPASSINGEN. DIENTENGEVOLGE MOET DE INFORMATIE NAUWKEURIG WORDEN BEOORDEELD DOOR DE BEZOEKERS. NOCH ENERGIZER, NOCH GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN VAN ENERGIZER, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN U DEZE SITE IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE FOUTEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op u. Controleer uw lokale wetten voor eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. Energizer neemt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan of virussen die deze kunnen infecteren uw computer of andere eigendommen op te houden met uw toegang tot, gebruik van of het browsen in de site of het downloaden van materiaal, data, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site.

Energizer behoudt zich het recht voor om deze site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te stoppen.

Informatie die u aan ons verstrekt

Eventuele communicatie of materiaal die u per e-mail of op een andere manier naar de Site verzendt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrecht. Alles wat u verzendt of verzendt mag door Energizer of haar filialen worden gebruikt voor elk mogelijk doel, waaronder, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en publicatie. Bovendien is Energizer vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u in elke communicatie naar de Site stuurt voor welke doeleinden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten die dergelijke informatie gebruiken, gebruiken.

Wereldwijd Producten

Deze site bevat informatie over onze wereldwijde producten en diensten, die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst op deze site impliceert niet dat een dergelijk product of dienst beschikbaar is of zal zijn in uw locatie. De producten waarnaar worden verwezen op deze site, kunnen afhankelijk zijn van het land van gebruik en kunnen dientengevolge onderworpen zijn aan verschillende wettelijke vereisten. Bijgevolg kunnen bezoekers op de hoogte worden gesteld dat bepaalde delen van deze site alleen bestemd zijn voor bepaalde soorten deskundige gebruikers of alleen voor publiek in bepaalde landen. U mag niets op deze Site zien als een promotie of advertentie voor een product of voor het gebruik van een product dat niet is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van uw land van verblijf.

Effecten Disclaimer
Niets op deze site is een uitnodiging of aanbod om te beleggen of omgaan met de effecten van Energizer. In feite kunnen de feitelijke resultaten en ontwikkelingen materieel verschillen van elke voorspelling, opinie of verwachting die op deze site wordt uitgedrukt en de eerdere prestatie van de prijs van effecten mag niet worden gebruikt als een handleiding voor hun toekomstige prestaties.

Links naar deze site
Energizer heeft geen of alle websites van derden bezocht die links naar deze site bevatten en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke off-site pagina’s of andere sites die zijn gekoppeld aan de Site. Als u uw website wilt linken aan deze site, kunt u alleen linken naar de startpagina. U mag geen andere pagina’s op deze site koppelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Energizer. Aanduiding of gebruik van een of meer delen van deze Site op de site van derden zonder schriftelijke toestemming is verboden.

Links naar andere sites
Links naar websites van derden kunnen worden verstrekt voor de interesse of het gemak van bezoekers van deze site. U kunt ook het Uniform Resource Locator (URL)-adres dat in uw www-browser is geleverd, controleren om te zien of u nog op een Energizer-site bent of naar een andere site bent verplaatst. Wij informeren u ervan dat wanneer u deze site verlaat, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website van derden anders kunnen zijn. Energizer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor links van onze site naar anderen, en met name zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid of wettigheid van de inhoud van die andere sites of hun beleid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit een inbreuk of nalatigheid in het privacy of ander beleid van derden.

Verzendingen naar de site
Deze site kan bezoekers toestaan om een verscheidenheid aan content in te dienen en/of te uploaden, waaronder maar niet beperkt tot: geschreven uitspraken, afbeeldingen, foto’s, geluidsinhoud en video’s (gezamenlijk aangeduid als “User Generated Content”). U begrijpt en stemt in dat Energizer, haar dochterondernemingen, filialen, opvolgers en ingewijden wereldwijd en voortdurend gebruikmaakt van dergelijke User Generated Content, waaronder de heruitgave van dergelijke inhoud in diverse print- en digitale media. Naar keuze van Energizer kan de naam van de bezoeker het gebruik van User Generated Content vergemakkelijken.

Door gebruikersgemaakte inhoud in te dienen, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren van zo’n User Generated Content. U verklaart ook en garandeert dat u eigenaar bent of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen om Energizer te gebruiken en te machtigen om alle intellectuele eigendom te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot: octrooi, handelsmerk, servicemerk, handelsgeheim, auteursrecht, naam, afbeelding, gelijkenis of andere eigendomsrechten en op alle gebruikersgenereerde inhoud om gebruik te maken van dergelijke gebruikersgenereerde inhoud op de wijze zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

Energizer laat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op haar websites toe. Energizer zal stappen ondernemen om alle User Generated Content te blokkeren en te verwijderen, indien het zo is dat dergelijke User Generated Contentinbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere rechten van individuen of organisaties.
Hoewel Energizer van tijd tot tijd de discussies, chats, berichten, overzichten, bulletinboards en dergelijke op de Site kan monitoren of beoordelen, is Energizer niet verplicht om dit te doen en aanvaardt geen aansprakelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke locaties, noch voor enige fout, laster, nalatigheid, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, vloek, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen dergelijke locaties op de Site. Het is verboden om ongeoorloofd, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, ontstekend, pornografisch of onheilig materiaal te plaatsen of te verzenden die gedrag kan aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot een wettelijke aansprakelijkheid of op een wet inbreuk maken. Energizer zal volledig samenwerken met elke wetshandhavingsautoriteit of rechterlijke macht die Energizer aanvraagt of stuurt om de identiteit van iemand die dergelijke informatie of materialen verstuurt, bekend te maken.

Kennisgeving en procedure voor het instellen van aanspraken van inbreuk op auteursrechten (alleen Verenigde Staten)
De Digital Millennium Copyright Act van 1999, 17 U.S.C. § 512 (“DCMA”), biedt eigenaren en exploitanten van sites een beperking van aansprakelijkheid voor User Generated Content die inbreuk maakt op het auteursrecht (en) van derden. Volgens de DCMA heeft Energizer een agent aangewezen om kennisgevingen te ontvangen van claims van inbreuk op het auteursrecht en heeft een Take-Down-procedure vastgesteld. Als u in goed vertrouwen gelooft dat uw geldig auteursrecht op een schendende manier is gebruikt, dient u het volgende in te dienen:
(1) een handtekening, elektronisch of fysiek, van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar en het belang van het auteursrecht te handelen;
(2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
(3) een beschrijving van waar het materiaal dat u als schending van het auteursrecht staat op de website;
(4) uw contactgegevens, waaronder: adres, telefoonnummer en e-mailadres;
(5) een verklaring van uwenswege dat u gelooft dat het bestreden gebruik niet is toegestaan door de auteursrechtenhouder, zijn agent of de wet; en
(6) een verklaring van u, onder straf van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.
Energizer’s copyright agent (“Agent”) voor het ontvangen van kennisgevingen van beweerde schending van inbreuk op het auteursrecht en contactmiddelen:
Amanda Lutz
Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Dr.
St. Louis, MO 63141
Tel: 314-985-2000
Email: dmca@energizer.com

Mocht u kiezen om te bellen, maak dan ook een schriftelijk verzoek per mail, zoals hierboven vermeld. Bij ontvangst van schriftelijke verzoeken die alle vereiste informatie verstrekken zoals hierboven vermeld in (1) – (6), zal Energizer naar eigen keuze:
(1) het beweerde inbreukmakende materiaal verwijderen, uitschakelen of vernietigen (“Verwijderd”) en toegang daarbij voor gebruikers ontzeggen;
(2) schriftelijke kennisgeving van de vermeende inbreuk van de vermeende schuldige indienen en aan te geven dat de vermeende inbreukmakende inhoud naar eigen keuze is;
(3) een schriftelijke kennisgeving aan het Amerikaanse Copyright Office van dergelijke beweerde inbreuk indienen en dat de beweerde inbreukmakende inhoud naar eigen keuze is verwijderd; en
(4) een schriftelijke kennisgeving indienen aan de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde werk te handelen die zou geschonden zijn, dat de vermeende inbreukmakende inhoud seizoengebonden is verwijderd.

Energizer moedigt u aan om juridische advocaten te zoeken voordat u contact opneemt met de Agent van Energizer, omdat er sancties voor valse aanspraken kunnen zijn.
Voor elke andere vordering, afgezien van de beweerde inbreuk op het auteursrecht, raadpleegt u best het gedeelte Contactgegevens hierin.
Energizer behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, zonder enige voorafgaande kennisgeving, door Energizer het voornemen van een gebruiker te beëindigen die inhoud bezit die vermoedelijk in strijd is met IP of andere rechten, wetten of voorschriften.

Herzieningen
Energizer kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden herzien door deze tekst bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de huidige voorwaarden te bekijken waaraan u bent gebonden.

Voorwaarden voor correcte afgifte van de coupon (alleen Verenigde Staten)
Voor volledige voorwaarden klik hier.
Kennisgevingen, vorderingen en vragen

Mocht u nog vragen hebben over deze site of over onze algemene voorwaarden, dan kunt u het gedeelte ‘Contact’ van deze site gebruiken of aan Energizer schrijven op:
Energizer Holdings, Inc.
Attn: Juridische Afdeling
533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri Verenigde Staten 63141
Bijgewerkt januari 2017.

© 2017 Energizer Brands, LLC. Alle rechten voorbehouden.